1. การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจาก

 • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
 • สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ
 • ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 • Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
 • Void Warranty ไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสําคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ําท่วม เป็นต้น
 • สินค้าเสียหายอันเกิดจากการลุกไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการผลิต

2. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเกิดความเสียหายตามข้อ 1.ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่

บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภายใน 7 วัน หรือ 1 เดือน(ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของสินค้า) ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • สินค้าเกิดความบกพร่องของผู้ผลิตเอง
 • เป็นการรับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น
 • ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ห้าม แตก หัก ร้าว หรือ มีรอย ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกัน 3 ปี กล้องวงจรปิดวาตาชิทุกรุ่น ( เฉพาะกล้องวงจรปิด ไม่รวม DVR และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ )

-2 ปีแรก รับประกันฟรีค่าแรง และค่าอะไหล่
-ปีที่ 3 รับประกันฟรีเฉพาะค่าแรง ไม่รวมค่าอะไหล่

Product